Skolas psiholoģe 

Gundega Lāce   

Pirmdienās: 9.00 - 15.00
Otrdienās:     9:00 - 15:00
                 
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās, individuāli iespējams vienoties arī par citu tikšanās laiku.

Psihologa galvenais uzdevums ir palīdzēt cilvēkam labāk orientēties sarežģītās dzīves situācijās un rast izeju no tām. Psihologa darbs ir izprast grūtības, to rašanās iemeslus un mehānismus, palīdzēt cilvēkam meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties stiprās puses un resursus, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes. 

Skolas psihologs ir palīgs skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas,  kas rada traucējumus mācību procesā. 

Psiholoģiskās problēmas, ar kurām visbiežāk sastopas skolēni:

Mācību grūtības:

 • saistībā ar skolēna izziņas spēju (uzmanības, uztveres, atmiņas, domāšanas) īpatnībām;
 • saistībā ar mācību motivāciju, gribas īpašībām, emocionālo attieksmi;
 • saistībā ar mācību ieradumiem,
 • saistībā ar uzvedības problēmām, personības īpatnībām

Savstarpējo attiecību veidošanas grūtības:

 • attiecībās ar vienaudžiem, draugiem;
 • ģimenes attiecībās, attiecībās starp skolēnu un vecākiem;
 • attiecībās starp skolēnu un skolotājiem.

Emocionāla rakstura grūtības: 

 • nemiers, trauksme, stress
 • nomāktība, negatīvas, depresīva rakstura domas, ilgstoši slikts garastāvoklis; 
 • negatīva pašizjūta, neadekvāts pašvērtējums;
 • bailes. 


Skolēna sadarbībai ar psihologu jābūt brīvprātīgai, tai nepieciešama vecāku atļauja. Ir gadījumi, kad psihologam ir jārīkojas nekavējoties, un tikai pēc tam viņš informē vecākus. 

Lai darbs dotu gaidītos rezultātus – sarežģījums tiktu atrisināts vai tā sekas mazinātas – nepieciešama ne tikai vecāku izpratne un atbalsts, bet arī līdzdalība. No sadarbības ar psihologu nevar gaidīt ātru rezultātu, parasti risinājums prasa ilgāku laika periodu. Iespējams, ka nepieciešama sadarbība ar citiem speciālistiem (logopēdu, sociālo darbinieku, neirologu).

Psihologam jāievēro Profesionālās ētikas kodekss, kas liek nodrošināt konfidencialitāti (informācija par cilvēku bez viņa piekrišanas nevienam netiek izpausta).

Apmeklējot skolas psihologu, par konsultācijām nav jāmaksā.

Nav iespējams aprakstīt visas situācijas, kurās psihologs var palīdzēt. Tomēr varat atnākt pie psihologa un noskaidrot, kā un kas var palīdzēt risināt tieši Jūsu grūtības.

Skolas logopēde

Agnija Bronka
Pirmdienās: 8:30 - 16:00 
Trešdienās: 8:30 - 16:00

Valoda ir viens no sazināšanās veidiem, kas nepieciešama cilvēkam kā sabiedrības loceklim. Ja bērnam ir runas traucējumi, tas rada grūtības ne tikai saskarsmes procesā ar vienaudžiem un pieaugušajiem, bet arī nepārvaramus šķēršļus mācību programmas sekmīgā apguvē. 

Orientējošā logopēda nodarbību struktūra (katram bērnam tiek plānotas individuāli):

 •  sajūtu pieredzes bagātināšana
 •  skaņu izrunas mācīšana, precizēšana un to diferencēšana;
 •  prasmes orientēties plaknē, telpā, apkārtnē attīstīšana;
 •  dialoga ar pieaugušo veidošana;
 •  pirkstu sīkās muskulatūras attīstīšana;
 •  artikulācijas aparāta (mēles, lūpu, u.c.) vingrināšana;
 •  vārdu krājuma paplašināšana;
 •  saistītās runas attīstīšana;
 •  elementāru gramatikas likumu apguve;
 •  fonemātiskās, jeb runas dzirdes attīstīšana;
 •  elpošanas un balss aparāta nostiprināšana;
 •  runas instrukciju izpratnes veidošana;
 •  mācīšanās stāstīt un izteiksmīgas runas veidošana;
 •  domāšanas procesa attīstības veicināšana


 Logopēdam ir cieša sadarbība ar priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu, ievērojot  informācijas konfidencialitāti.
 

Skolas bibliotekāre

Inese Broka