Liepupes pamatskolas 2023./2024. mācību gada mērķis: 

Pilnveidot pedagogu savstarpējo sadarbību, uzlabot mācību stundas kvalitāti, dažādot izmantojamās mācību metodes, un iesaistot skolēnus interaktīvā, radošā un interesantā mācību procesā.  

Uzdevumi: 

1.      Katrā mācību priekšmetā izveidot tematisko plānojumu, iekļaujot tajā starppriekšmetu sadarbību, daudzveidīgu izmantojamo materiālu klāstu. 

2.      Biežāk vērtēt formatīvi, lai informētu izglītojamo un viņa vecākus par skolēna izaugsmes vajadzībām.  

3.      Veicināt lasītprasmi 1.-3. klašu posmā, aktualizēt lasīšanas, kā informācijas iegūšanas veidu pamatskolas klasēs.  

4.      Izmantot jaunās tehnoloģiskās iespējas, pilnveidot digitālo pratību, mācībām izmantot  www.skolo.lv,  www.soma.lv, uzdevumi.lv u.c.  

5.      Atbalstīt talantīgos skolēnus, un sniegt atbalstu bērniem ar mācīšanās vai motivācijas grūtībām.  

6.      Veicināt skolēnu interesi par nākotnes izvēlēm, karjeras iespējām, ģimeni kā vērtību. 

7.      Piedāvāt izglītojamajiem plašu interešu izglītības piedāvājumu, veicinot vispusīgu personības attīstību.  

8.      Turpināt mācību saturā integrēt vides izglītību, aktualizējot resursu taupību, pārstrādes un otrreizējās izmantošanas iespējas. Turpināt darbu programmās „Mamma daba”, „Baltijas jūras projekts” un ekoskolu aktivitātēs.  

Pasākumu plāns maijam

Mēnesis, datums

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

03.05.

10.00

Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju svētki

Direktore

03.05.

 

Baltā galdauta svētki pirmsskolā

Audzinātājas

09.05.

10.00

Vieglatlētika 3.-4.,5.-6., 7.-8.kl.Salacgrīvā” Zvejnieku Parks stadionā”

I.Matīsa, M.Sakārne

10.05.

 

Māmiņdienai veltīts koncerts ( pirmsskolā)

Audzinātājas, muzikālā, deju skolotāji

15.05.

 

Ģimenes diena pirmsskolā

Audzinātājas

17.05.

 

Ugunsdzēsēju un glābēju diena ( ciemos ugunsdzēsēji)

Audzinātājas