Pašvērtējuma ziņojums 

Skolas pašvērtējuma ziņojums DOKUMENTA LEJUPIELĀDE

 

Darba plānošana 

Attīstības plāns DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Audzināšanas programma DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Liepupes pamatskolas darba plāns  DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Liepupes pamatskolas karjeras izglītības darba plāns 2023./24.  mācību gadam DOKUMENTA LEJUPIELĀDE

 

 Ētikas kodekss

Skolas ētikas kodekss DOKUMENTA LEJUPIELĀDE

 

Veselība un drošība

Instrukcija par drošību masu pasākumu laikā Liepupes pamatskolā

DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Instrukcija par drošību sporta sacensībās un nodarbībās DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Instrukcija par skolēnu drošību ekskursijās un pārgājienos DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Iekšējā trauksmes celšanas kārtība DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kārtība, kādā Liepupes pamatskola informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kārtība, kādā nodrošinātas higiēnas prasības, ēdinot pirmsskolas grupu bērnus DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kārtība, kādā rīkoties vardarbības gadījumā DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kārtība, kādā tiek izskatīti izglītojamo iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi un sūdzības DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kārtība, kādā tiek noteikta Liepupes pamatskolas pirmsskolas bērnu vecāku un skolotāju atbildība par bērnu drošību mācību laikā DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Veselības punkta reglaments DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kārtība, kādā liepupes pamatskolā tiek īstenoti epidemioloģiskās drošības pasākumi un higiēnas prasības covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai DOKUMENTA LEJUPIELĀDE

 

Mācību darbs 

Kārtība, kādā organizējama izglītojamo zinātniski pētnieciskā darbība DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kārtība, kādā tiek aizpildītas izglītojamo dienasgrāmatas DOKUMENTA LEJUPIELĀDE 
Liepupes pamatskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kārtība mācību procesa organizēšanai Liepupes pamatskolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā   DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Grozījumi 26.08.2020. Kārtība mācību procesa organizēšanai Liepupes pamatskolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Bibliotēkas lietošanas noteikumi DOKUMENTA LEJUPIELĀDE

 

Metodiskais darbs 

Metodisko komisiju reglaments DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Pedagoģiskās padomes darbības reglaments DOKUMENTA LEJUPIELĀDE

Pašpārvalde

 

Liepupes pamatskolas padomes darbības reglaments
Liepupes pamatskolas Skolēnu domes darbības reglaments DOKUMENTA LEJUPIELĀDE